/// ----------------------PAST ĐOẠN CODE TRONG HÌNH VÀO ĐÂY--------------